Sekcje PKD

Sekcje PKD

Sekcje PKD, czyli sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności. Są to kategorie działalności w Polsce i pogrupowane one są w PKD od sekcji A, aż do sekcji U, czyli jest ich łącznie 21. Każda z tych sekcji odpowiada za inną dziedzinę działalności, możliwą do prowadzenia w Polsce. Należy jednak pamiętać, że niektóre z działalności w Polsce wymagają dodatkowych pozwoleń lub koncesji.

Sekcje PKD

Kody PKD dzielą się na sekcje, począwszy od Sekcji A, skończywszy na Sekcji U. Z każdej sekcji poniżej wypisałem tylko niektóre punkty w nich zawarte. Podział sekcji PKD jest następujący:

 • Sekcja PKD A: ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO – w sekcji tej zawarte są wszelkie działalności związane z rolnictwem, jak np. uprawa zbóż, uprawa winogron, roślin strączkowych, warzyw czy roślin korzeniowych. Poza tym, zawiera się tutaj uprawa roślin czy chów i hodowla zwierząt. Jeżeli chodzi o leśnictwo to jest tutaj np. punkt dotyczący pozyskiwania drewna czy działalności usługowej związanej z rolnictwem. Natomiast, co do rybołówstwa, to np. rybołówstwo w wodach morskich czy rybołówstwo w wodach śródlądowych.
 • Sekcja PKD B: GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE – zawarte są tutaj punkty dotyczące wydobywania węgla kamiennego czy wydobywania węgla brunatnego. Poza tym, górnictwo ropy naftowej czy też górnictwo gazu ziemnego lub rud żelaza. W tej sekcji PKD znajduje się również punkt dotyczący wydobywania kamienia, piasku i gliny.
 • Sekcja PKD C: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Sekcja C PKD to w dużej mierze Produkcja artykułów spożywczych. Zawarte są tutaj między innymi: przetwarzanie i konserwowanie mięsa czy przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków. Poza tym: produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego czy wytwarzanie wyrobów mleczarskich. Znajdzie się tutaj również: produkcja wyrobów piekarskich i mącznych czy też produkcja pozostałych artykułów spożywczych oraz np. produkcja napojów, produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja wyrobów tekstylnych czy produkcja odzieży. Sekcja C PKD to także: produkcja wyrobów z drewna oraz korka; produkcja papieru i wyrobów z papieru czy produkcja metali. Znajduje się tutaj także produkcja mebli.
 • Sekcja PKD D: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH. W tej sekcji PKD znajdziemy między innymi: wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej czy handel energią elektryczną. Poza tym, wytwarzanie paliwa gazowych czy handel paliwa gazowymi w systemie sieciowym.
 • Sekcja PKD E: DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ. Kolejne sekcja PKD, czyli E, dotyczy między innymi: poboru, uzdatniania i dostarczania wody; odprowadzania i oczyszczania ścieków; zbierania odpadów; odzysku surowców czy też działalnością związaną z rekultywacją.
 • Sekcja PKD F: BUDOWNICTWO. Sekcja F PKD dotyczy szeroko pojętego budownictwa i zawarte są w niej między innymi: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej czy też Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
 • Sekcja PKD G: HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE. Sekcja G PKD jest dość szeroka. Dotyczy ona między innymi takich zagadnień, jak: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych czy np. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach albo sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach.
 • Sekcja PKD H: TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Sekcja PKD o literze H dotyczy takich działalności gospodarczych, jak: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; Działalność taksówek osobowych; Transport drogowy towarów; Transport lotniczy towarów czy nawet Transport kosmiczny 🙂 Poza tym: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Przeładunek towarów czy Działalność pozostałych agencji transportowych.
 • Sekcja PKD I: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI. Sekcje PKD oznaczone literami I oraz J nie są zbyt rozbudowane. Sekcja I dotyczy następujących działalności: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); oraz również: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
 • Sekcja PKD J: INFORMACJA I KOMUNIKACJA. Sekcję PKD oznaczoną literą J również najłatwiej będzie opisać podając przykładowe punkty: Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność związana z oprogramowaniem; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych czy Działalność portali internetowych.
 • Sekcja PKD K: DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA. Całą sekcję PKD K, można opisać, jak w tytule, ponieważ działalności zawarte w niej to np.: Działalność banku centralnego; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostałe formy udzielania kredytów; Ubezpieczenia na życie; Zarządzanie rynkami finansowymi; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych czy też Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
 • Sekcja PKD L: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Jeżeli chodzi o sekcję PKD L to można wymienić wszystkie podpunkty działalności gospodarczych, ponieważ znajduje się tutaj ich cztery (nie licząc kategorii nadrzędnych) i są to: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 • Sekcja PKD M: DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA. W sekcji PKD M znajduje się już 23 rodzaje działalności, więc wymienię tylko niektóre z nich. Będą to np.: Działalność prawnicza; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność w zakresie architektury; Badania i analizy związane z jakością żywności; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami czy Działalność weterynaryjna.
 • Sekcja PKD N: DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA. W sekcji PKD oznaczonej jako „N” znajdują się na przykład takie działalności jak: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wypożyczalnia kaset wideo, płyt CD, DVD itp.; Działalność agentów turystycznych; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Pozostałe sprzątanie czy Działalność związana z pakowaniem.
 • Sekcja O: ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Jest to stosunkowo krótka sekcja PKD i znajdują się w niej m.in.: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; Sprawy zagraniczne; Wymiar sprawiedliwości lub też Ochrona przeciwpożarowa.
 • Sekcja PKD P: EDUKACJA. Cała sekcja „P” PKD dotyczy szeroko pojętej edukacji i zawierają się w niej: Szkoły Podstawowe; Gimnazja; Licea ogólnokształcące; Technika; Szkoły policealne czy chociażby Szkoły wyższe.
 • Sekcja PKD Q: OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA. W sekcji PKD oznaczonej jako „Q” zawarte są: Działalność szpitali; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność paramedyczna; Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz np. Opieka dzienna nad dziećmi.
 • Sekcja PKD R: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ. Sekcja R z Polskiej Klasyfikacji Działalności dotyczy: Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność bibliotek; Działalność muzeów; Działalność obiektów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 • Sekcja PKD S: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Sekcja S to między innymi: Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; Działalność organizacji profesjonalnych; Działalność organizacji religijnych; Działalność organizacji politycznych; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego lub Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Sekcja PKD T: GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY. Jest to bardzo krótka sekcja. Zawarte w niej są: Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby; Gospodarstwa domowe świadczące usługi na włąsne potrzeby.
 • Sekcja PKD U: ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE. W Sekcji PKD „U” znajduje się tylko 1 rekord i jest to: Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Ile jest sekcji PKD

Sekcji PKD jest dokładnie 21 i są one oznaczone literami od A do U.

Bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia całości Polskiej Klasyfikacji Działalności i sprawdzenia najlepiej wszystkich sekcji PKD. Z jednej strony, dzięki temu jest się w stanie wybrać odpowiednią kategorię otwieranej działalności, natomiast z drugiej strony daje to możliwość wyszukania nowych pomysłów na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz podzielić się z Czytelnikami bloga własnymi przemyśleniami na temat sekcji PKD lub tematów pokrewnych, to serdecznie do tego zapraszam poprzez pozostawienie komentarza pod tym wpisem 🙂

Bardzo zachęcam także do sprawdzenia podobnych wpisów na blogu, jakimi między innymi są:

 • Kody PKD co to jest – jest to wpis poświęcony w całości kodom PKD. Wyjaśnia pojęcia z nimi związane, pokazuje w jaki sposób dopisać lub zmienić kody PKD czy również wyjaśnia jak można skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD 🙂
 • Skalowanie biznesu – artykuł ten z kolei podaje sposoby i możliwości na skalowanie działalności gospodarczej, czyli na zwiększanie jej wydajności i możliwości działania. Kliknij, aby sprawdzić, co można wprowadzić we własnej firmie, aby ją usprawnić jeszcze bardziej 😉
 • Chat GPT co to jest i jak go włączyć – zapraszam do niniejszego wpisu osoby, które interesują się nowymi technologiami, a w szczególności sztuczną inteligencją. Poza tym, wpis ten może okazać się ciekawy także dla osób, które chcą skalować biznes i wykorzystywać w nim między innymi chata GPT 🙂
 • Pomysł na biznes w domu – artykuł, który pokazuje, że w domu również można prowadzić biznes oraz zarabiać pieniądze. W niniejszym wpisie znajdziesz zarówno pomysły, które dość szybko przychodzą do głowy, jak również te, na które jest trudniej wpaść 😉
 • Pomysły na biznes na wsi – czyli jak sama nazwa wskazuje, w tym wpisie można znaleźć kilkadziesiąt pomysłów na biznes na wsi 😉
 • Pomysły na biznes w małym mieście – kolejne kilkadziesiąt pomysłów, które można wykorzystać w celu otwarcia działalności gospodarczej w małym mieście. Pomysły podzielone są na różne kategorie, dzięki czemu będzie je łatwiej znaleźć klikając odpowiednią kategorię w menu wpisu 😉
 • Darmowa reklama w Internecie – jeżeli już prowadzisz biznes, a może dopiero zamierzasz otworzyć działalność gospodarczą, to tak czy inaczej wpis ten może Ci podsunąć wiele pomysłów na reklamowanie się w Internecie zupełnie za darmo 😉 Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *